در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

قم

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قم

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  مانیتور اختصاصی و اینترنت رایگان / پایانه‏های کاوه و صفه
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قم

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اصفهان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قم

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  140,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اصفهان می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)