در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  مانیتوردار-پایانه اصفهان(کاوه-صفه)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به فسا می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  مانیتور اختصاصی
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به فسا می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گچساران (دوگنبدان ) می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به داراب (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اقلید می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:46

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)