در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

شنبه 29 شهریور 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  06:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، پایانه اصفهان-کاوه-صفه-09129309542-رضوی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، پایانه اصفهان-کاوه-صفه
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، پایانه اصفهان-کاوه-صفه09129309542-رضوی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به فسا می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به داراب (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اقلید می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  575,000 ریال

  402,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی