در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 1 آبان 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار و اینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  مانیتور اینترنت 09909600339