در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مراغه

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  08:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  510,000 ریال

  459,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)شاماتی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)صلاح انامقی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)سلیمان
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  510,000 ریال

  459,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به نقده می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)حکیم زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد