در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مشهد (خراسان )

شنبه 29 شهریور 1399
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  13:40

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,165,000 ریال

  815,500 ریال

  صندلی خالی : 22