در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اهواز

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  689,500 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  689,500 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  20:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  689,500 ریال

  صندلی خالی : 21