در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اهواز

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اهواز

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  سياحت اهواز

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  820,000 ریال

  656,000 ریال

  صندلی خالی : 19