در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اندیمشک

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  733,500 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دزفول می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آبدانان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  505,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مسجدسلیمان می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  733,500 ریال

  صندلی خالی : 7

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مسجدسلیمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شوشتر می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  652,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دزفول می باشد