در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دزفول

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  دزفول

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  وی آی پی درسا مانیتوردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  دزفول

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مسجدسلیمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  دزفول

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شوشتر می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  دزفول

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  456,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شوش می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  دزفول

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شوشتر می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  دزفول

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 20