در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شوشتر

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شوشتر

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  460,000 ریال

  414,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مسجدسلیمان می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شوشتر

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  684,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مسجدسلیمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  شوشتر

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  608,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  با شام رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  شوشتر

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  608,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  با شام رایگان