در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شیراز (فارس )

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  776,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به فسا می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  776,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به داراب (فارس ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  776,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی