در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمان

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  کرمان

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بم می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 34

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 15

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 9

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 11