در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمان

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  کرمان

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بم می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 15

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  788,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  20درصدتخفیف