در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمان

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  886,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  کرمان

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بم می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  886,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  886,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 23