در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رفسنجان

پنجشنبه 1 آبان 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  872,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بم می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  926,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  872,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  872,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  872,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  872,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  872,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,090,000 ریال

  926,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد