در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 46

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به صومعه سرا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد