در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد