در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به صومعه سرا می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد