در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

لنگرود

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  اسکانیا
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 40

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 32