در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ارومیه

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  12:10

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/درسا vipجدید/مانیتوراختصاصی واینترنت ونهار 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/درساvipجدید/مانیتوراختصاصی واینترنت ونهار 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت ونهار 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت ونهار 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام -الهامی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339/