در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ارومیه

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339