در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

پنجشنبه 21 فروردین 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  342,000 ریال

  صندلی خالی : 37

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی