در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  اسکانیا مارال مانیتور دار/خزایی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  فرهاد کوچه مشکی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  12:35

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  بهرام زاده
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  درسا/مانیتور دار/شعیب گل کوشکی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  درسا/مانیتور دار/کریم سلیمانی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  دارابی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
  توضیحات:
  دارابی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  محمدی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  هیوری
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  مارال/مونیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی