در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

شنبه 29 شهریور 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  578,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  نوری
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  سهراب محمدی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، مارال/مانیتوردار/مهرداد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  680,000 ریال

  578,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، لطفی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  فرهاد کوچه مشکی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/پیمان داودی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  دارابی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/شعیب گل کوشکی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/کریم سلیمانی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، هوشنگ مظفری//مانیتوردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  460,000 ریال

  414,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  صلاح رحیمی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  فکوری
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، حبیبی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، منصوری زادگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، موسوی