در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  فرهادکوچه مشکی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 35

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  شعیب گل کوشکی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  درسا/مانیتوردار/کریم سلیمانی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  بهرام زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  بهروزمحمدی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  مونیتور دار. موسوی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  حبیبی.