در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  کاوه لرستانی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مانیتوردار/اینترنت رایگان/خزاعی
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  فرهاد کوچه مشکی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  شعیب گل کوشکی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  درسا/مانیتوردار/سلیمانی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  کورش کولان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  صیادی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  رحیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  شهرام دارابی
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  بهروزمحمدی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  محمدهیوری
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/منصوری زادگان
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مارال/مونیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی