در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  کاوه لرستانی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  مارال/مانیتوردار/خزاعی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  فرهادکوچه مشکی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  342,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  صلاح رحیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  کاکائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  شعیب گل کوشکی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  درسا/مانیتوردار/سلیمانی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  محمدی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مونیتورپشت صندلی/اینترنت رایگان/موسوی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  مونیتورپشت صندلی/اینترنت رایگان/حبیبی