در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  بزرگ نوروزی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  کاوه لرستانی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  مارال /مانیتوردار/اینترنت رایگان/خزاعی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  فرهاد کوچه مشکی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  بهروز محمدی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  شعیب گل کوشکی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  درسا /مانیتوردار/اینترنت رایگان/سلیمانی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  بهرام زاده
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  ولوو(بی 9)25نفره تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  بهروزمحمدی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  مارال/مونیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی