در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سقز

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)رستمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 35

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Benz VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/حسنپور
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)شام رایگان/حسنپور
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)مانیتوردار /اینترنت/شام رایگان/ابراهیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)شام رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/شام رایگان/سلیمان زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)شام رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)مانیتوردار /اینترنت/فاروقی