در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دیواندره

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)محمد رستمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  250,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(مانیتوردار /اینترنت)(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)(مانیتوردار /اینترنت)محسن سلیمان زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(اینترنت /مانیتودار)(09359958004)حسنپور
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)اینترنت /مانیتوردار)قادر ابراهیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد