در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دیواندره

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت *حسن پور*شام رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)*حسن پور*
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/شام*قادر ابراهیمی*
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)شام رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/شام*محسن سلیمان زاده*
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)شام رایگان *احمدی*
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/