در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

شنبه 29 شهریور 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  نوری
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  سهراب محمدی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، مارال/مانیتوردار/مهرداد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، لطفی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار 09905950401
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  فرهاد کوچه مشکی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار 09905950401
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/پیمان داودی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار 09905950401
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  دارابی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار 09905950401
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/شعیب گل کوشکی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، مانیتوردار 09905950401
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/کریم سلیمانی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، هوشنگ مظفری//مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  صلاح رحیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، حبیبی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  513,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  513,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا مارال وی ای پی تخت شو