در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  کاوه لرستانی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  مارال/مانیتوردار/خزاعی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  فرهادکوچه مشکی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  صلاح رحیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
  توضیحات:
  کاکائی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  شعیب گل کوشکی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد
  توضیحات:
  درسا/مانیتوردار/سلیمانی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  490,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمانشاه می باشد