در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خرم آباد (لرستان )

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  06:50

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کوهدشت (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  09:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کوهدشت (لرستان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  515,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کوهدشت (لرستان ) می باشد