در حال بارگذاری ...

روز قبل

قم

مشهد (خراسان )

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,100,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 35

 • از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  14:01

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,200,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  15:01

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  مرکزی قم

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  16:06

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 33