در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

شنبه 29 شهریور 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت,پذیرایی وارائه ی پک بهداشتی(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت,پذیرایی وارائه ی پک بهداشتی(هاشمی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی,اینترنت باارائه پک بهداشتی(جودتی)
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به یزد می باشد
  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 27

 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(آراسته)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(خیری)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیروارائه پک بهداشتی(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی بااینترنت رایگان وپک بهداشتیآادی نیا)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(احمدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:40

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(محمودی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(عابدپور)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:20

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(قربانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,اینترنت وارائه ی پک بهداشتی(پروین آذر)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی باپذیرایی وارائه پک بهداشتی(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  درسا تخت شو VIPجدید مانیتوردار با اینترنت رایگان و پذیرایی و پک بهداشتی(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی,پذیرایی طول مسیروارائه پک بهداشتی(فتح اله زاده)