در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(پاکمرام)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(الهامی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(صادق زاده)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(محمودی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:20

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی وارائه پک بهداشتی(فتح اله زاده)