در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

جمعه 1 آذر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جودتی)
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به یزد می باشد
  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصیواینترنت رایگان(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به گرگان می باشد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی(زیارتی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(آراسته)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(خیری)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  بدون مانیتوربااینترنت رایگان(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(آزادنیا)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(احمدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:40

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(روگاه)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(عابدپور)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:20

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(قربانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(پروین آذر)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(علیزاده)