در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  اینترنت وناهاررایگان(هاشمی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  اینترنت وناهاررایگان(جودت)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مانیتوردار(راشدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(آراسته)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(تبیار)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(ترابی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(امیدجلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(آزادنیا)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(احمدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(علیزاده)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  اینترنت وشام رایگان(عابدپور)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:20

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  بدون مانیتورباشام رایگان(قربانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(حاجی زاده)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  درسا vip جدید تخت شو مانیتور و اینترنت رایگان(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(علیزاده)