در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

يکشنبه 29 دی 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به یزد می باشد
  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیر(مهدیان)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(آراسته)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  درسا VIPجدید تخت شو مانیتوردار با اینترنت و پذیرایی رایگان(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیرواینترنت رایگان(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(روگاه)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(احمدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(پروین آذر)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(عابدپور)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:20

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(قربانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیر(اسدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(عدل)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(آزادنیا)