در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

تهران

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  بدون مانیتورواینترنت رایگان(جودتی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جودتی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  بدون مانیتور(اسدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(نصیرپور)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلید)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(ترابی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(پاکمرام)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(الهامی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(حسینی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:40

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  بدون مانتیوربااینترنت رایگان(عدل)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(روگاه)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:40

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(جلیلی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(احمدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  درسا vip جدیدبامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:40

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  درسا vip جدیدبامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(شیخ مرجانی)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(علیزاده)