در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

شاهین دژ

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  شاهین دژ

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 35

  توضیحات:
  عیسی پیری
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  شاهین دژ

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 37

 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  شاهین دژ

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  شاهین دژ

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 34

  توضیحات:
  فرجیان
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  شاهین دژ

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 36